Algemene Voorwaarden lessen

Online lessen

Hieronder staan de algemene voorwaarden en huisregels van Accretio Beweegstudio. Deze hebben betrekking op alle lessen, cursussen en workshops. De algemene huisregels gelden tevens voor activiteiten die niet op onze site staan vermeld. Door het invullen van het online inschrijfformulier ga je akkoord met deze algemene voorwaarden en huisregels.

 1. Lestijd
  Log, ten minste, 5 minuten voor de les in.
 2. Kauwgom
  Niet tijdens de les!
 3. Inschrijving
  Om de online lessen te kunnen volgen bij Accretio Beweegstudio, heb je een actief abonnement of geldige credits nodig. Accretio Beweegstudio rekent geen inschrijfgeld. Inschrijven kan via het online formulier.
 4. Abonnementen
  Het abonnement gaat in op het moment van inschrijving en is voor de duur van minimaal 2-maanden. Na deze periode wordt het abonnement automatisch met een maand, tot opzegging, verlengd tegen de dan daarvoor geldende tarieven.
 5. Stoppen met les volgen/ opzegtermijn /opzeggen
  Voor de abonnementen bedraagt de opzegtermijn één kalendermaand voor de datum waarop het abonnement afloopt.

5.1 Na het einde van de afgesloten abonnementsperiode loopt het abonnement tegen de dan geldende tarieven door, echter is het abonnement maandelijks opzegbaar geworden, met inachtneming van 1 volledige kalendermaand opzegtermijn.

5.2 Voortijdige opzegging is mogelijk tegen vergoeding van de dan nog uitstaande termijnen. Accretio Beweegstudio is gerechtigd om het totaal van de resttermijnen middels een laatste incasso te incasseren.

5.3 Indien je geen lessen meer wilt volgen, dien je, minimaal een maand voor het einde van het abonnement, jezelf uit te schrijven of schriftelijk op te zeggen. Uitschrijven en opzeggen van de lessen kan online via de website of door een email te sturen.

5.4 Indien je doorgaat met het volgen van de lessen, dan wordt het abonnement telkens met een maand verlengt. Wil je hierna stoppen, dan geldt er een opzegtermijn van een volledige les maand.

5.5 Alleen schriftelijke, bevestigd vanuit Accretio Beweegstudio, opzeggingen zijn geldig. Na ontvangst van het opzeggingsformulier bevestigen wij deze binnen 48 uur.

5.6 Bij tussentijds opzeggen is restitutie van lesgeld niet mogelijk.

5.7 Bij opzegging door zwangerschap of verhuizing en het overleggen van een verklaring waaruit dit blijkt, is er nog twee maanden lesgeld verschuldigd.

 1. Strippenkaart (Credits) en Online reserveren
  6.1 Met een Strippenkaart kun je alle lessen volgen, m.u.v. cursussen en workshops.
  Om deze strippenkaart te kunnen kopen meld je je aan bij ons online reserveringssysteem.

6.2 Na het aanschaffen van de strippenkaart kun je je aanmelden voor de les via het rooster.

6.3 Wil je van een abonnement overstappen naar credits? Dat kan. Wij hanteren hiervoor de normale opzegtermijn waarna je de credits kunt aanschaffen. Wij verrekenen geen lesgelden met de credits.

6.4 Verlengingen en/of tijdelijke stopzettingen van de credits zijn niet mogelijk.
De credits zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar op een andere persoon

6.5 Je kunt ook 1 losse credit kopen om 1 losse les te volgen.

 1. All-in abonnement
  Met het all-in abonnement heb je toegang tot alle lessen, mits je hiervoor bent ingeschreven! Inschrijven doe je via het rooster
  Het all-in abonnement is alleen te gebruiken voor het reguliere aanbod en is niet te gebruiken voor het volgen van workshops en cursussen. Het all-in abonnement is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar.
 2. Ziekte of Verzuim, (Afwezigheid bij de les)
  8.1 Indien je niet aanwezig kan zijn bij een les, annuleer deze dan via de app.
  (Heb je een strippenkaart? Dan wordt jouw credit weer toegevoegd aan jouw account)

8.2 Verzuim van één of meerdere lessen geeft geen recht tot gedeeltelijke of gehele restitutie van het lesgeld/cursusgeld.

8.3 Bij geen afmelding vervalt de credit en het recht op een inhaal les.

8.4 Indien je langdurig afwezigheid bent hanteren wij de procedure stoppen met les volgen. (art. 5)

8.5 Tussentijdse stopzetting is voor geen enkel abonnement mogelijk m.u.v. de situatie hieronder omschreven.

In geval van langdurige blessure of ziekte (langer dan 30 dagen) kan het abonnement eenmalig gedurende de looptijd, tijdelijk, tot een maximum van zes maanden, worden stopgezet. Stopzetting is alleen mogelijk na het overleggen van een doktersverklaring of ander aannemelijk bewijs en kan niet met terugwerkende kracht. In geval van stopzetting wordt de einddatum van het abonnement verlengd met de duur van de tijdelijke stopzetting en wordt de financiële verplichting met de duur van de stopzetting opgeschort. Afwezigheid in verband met studie, stage, werk of vakantie geeft geen recht op stopzetting van het abonnement als bedoeld in dit artikel.

 1. Annulering lessen
  Accretio Beweegstudio is te allen tijde gerechtigd om lessen te annuleren indien;
  – Er minder dan 5 leerlingen aanwezig zijn.
  – Er bepaalde weersomstandigheden zijn, bv;
  extreme hitte (30+)/kou, ijzel of weeralarm. Bij weer code rood worden automatisch de lessen geannuleerd.
  – Ziekte* instructeur
  Annulering geschiedt middels notificatie via de desbetreffende whatsapp groepen.
 • Wij doen onze uiterste best om bij eventuele ziekte van de instructeur een inval docent te regelen!
 1. Vakanties
  Alleen tijdens de landelijke kerstvakantie zijn er geen lessen bij Accretio Beweegstudio.
  In de maanden juli & augustus gaan onze lessen door! Wij werken dan wel met een aangepast lesrooster.
 2. Risico en Aansprakelijkheid
  11.1 Het deelnemen aan de lessen en/of andere activiteiten van Accretio Beweegstudio geschiedt geheel op eigen risico van de leerling. Accretio Beweegstudio is niet aansprakelijk voor letsel -of andere schade ontstaan ten gevolge van het deelnemen aan de online lessen, dan wel andere activiteiten binnen Accretio Beweegstudio.

11.2 Accretio Beweegstudio, de bedrijfsleiding, andere werknemers en/of andere in opdracht van Accretio Beweegstudio handelende personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid en/of derden, ontstaan op welke wijze dan ook.

11.3 Accretio Beweegstudio, de bedrijfsleiding, andere werknemers en/of andere in opdracht van Accretio Beweegstudio handelende personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid en/of derden.

11.4 Accretio Beweegstudio is niet aansprakelijk voor het niet ontvangen van verstuurde email aan de klant, door onjuiste of veranderde emailadressen van geadresseerde.

 1. Betalingsvoorwaarden
  12.1 Alle abonnementen worden maandelijks bij vooruitbetaling middels automatische incasso geïncasseerd. Wij zijn genoodzaakt om bij elke eerste herinnering € 3,50 administratie kosten in rekening te brengen. Zorg daarom a.u.b. voor jezelf en voor ons dat er genoeg saldo op jouw bankrekening staat.

12.2 Indien geen schriftelijke opzegging is ontvangen worden abonnementen stilzwijgend verlengd met telkenmale 1 maand voor de dan geldende tarieven.

 1. Betalingsverplichtingen
  Indien de betaling niet afgeschreven kan worden, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of om welke reden dan ook, wordt u per email op de hoogte gebracht. Tevens sturen wij een betaalverzoek via sms zodat u zelf alsnog het verschuldigde maandbedrag kunt voldoen. Is het betaalverzoek nog niet voldaan bij het eerstvolgend incasso moment, dan nemen wij alsnog, zonder extra melding, de openstaande factuur mee in dat incasso moment.

13.1 Indien blijkt dat er twee termijnen achter elkaar niet incasseerbaar zijn, wordt er een blokkade gelegd op het abonnement en worden er € 15,- administratiekosten in rekening gebracht. Per email wordt u een laatste keer verzocht de openstaande termijnen + administratie kosten per ommegaande te voldoen. Het volledige restbedrag van de openstaande termijnen wordt direct opeisbaar en ter incasso uit handen gegeven. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor uw rekening.
U bent dan tevens aansprakelijk voor de buitengerechtelijke evenals de gerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke kosten zullen tenminste 15% van de hoofdsom bedragen, met een minimum van € 40,46. Tevens zullen de extra administratie kosten á € 25,00 aan u worden doorberekend.
Bij inschrijving ga je akkoord met de algemene voorwaarden en de hierbij behorende betaalverplichting.

13.2 Bij onrechtmatig storneren wordt € 25,- administratie kosten in rekening gebracht en wordt het abonnement per direct geblokkeerd.

13.3 Zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan wordt het abonnement geblokkeerd en kan het lid de toegang tot de lessen worden geweigerd. Accretio Beweegstudio behoudt zich het recht voor om bij een betalingsachterstand de overeenkomst met het lid met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt. Het abonnementsgeld voor het na beëindiging nog resterende deel van het betreffende abonnement, is per datum beëindiging direct verschuldigd en opeisbaar.

 1. Tariefwijzigingen
  Accretio Beweegstudio behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Prijswijziging worden middels de website en middels aankondigingen in de online studio, minimaal 2 weken voorafgaand aan de prijswijziging bekend gemaakt.
 2. Openingstijden
  Accretio Beweegstudio behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen.

15.1 Op officiële en erkende feestdagen is Accretio Beweegstudio gerechtigd gesloten te zijn.

15.2 Accretio Beweegstudio behoudt zich het recht voor om gedurende ‘acceptabele periode’ maar niet langer dan 45 dagen gesloten te zijn in geval van brand-, waterschade of verhuizing. Het lid kan in dit geval geen rechten ontlenen tot ontbinding of opschorting van zijn termijnbetaling verplichtingen.
In het geval dat Accretio Beweegstudio voor een aaneengesloten periode langer als 10 dagen gesloten is, worden lopende abonnementen en credits kosteloos verlengd voor een evenredige periode. Restituties zijn uitgesloten.

 1. Huisregels
  U wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Accretio Beweegstudio en hiernaar te handelen.
 2. Copyright
  17.1 Het lesmateriaal en de choreografieën zijn eigendom van Accretio Beweegstudio dansstudio en mag voor geen enkel doeleind, anders dan training voor jezelf, worden gebruikt.

17.2 Je gaat akkoord met de kennis dat het niet navolgen van de in dit document gestelde regels in strijd is met de wet op bescherming van het copyright, dus vervolgbaar is bij het openbaar ministerie, en daar een boete op kan volgen.

17.3 Foto’s en / of andere beeldopnamen zijn en blijven eigendom van Accretio Beweegstudio, hieraan kunnen geen rechten worden verleend.

 1. Algemene voorwaarden en toepasselijk recht.
  18.1 Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Accretio Beweegstudio aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

18.2 Geschillen, welke ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Accretio Beweegstudio, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Accretio Beweegstudio is gevestigd.

18.3 Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels van Accretio Beweegstudio te kennen en te accepteren.

18.4 Accretio Beweegstudio is gerechtigd de huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde huisregels gelden per direct en voor iedereen; gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap op grond van art. 5.1 van deze algemene voorwaarden wordt verlengd.
Versie 3 Januari 2022

18.5 In alle gevallen en/of situaties waarin deze algemene voorwaarden niet in voorzien, worden uitsluitend door de directie van de Accretio Beweegstudio beslissingen genomen.

Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements (if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.