Algemene Voorwaarden Accretio Houdingstherapie

Versie 1 – 9 februari 2023

Artikel 1. Definities en toepasselijkheid 

 • 1.1 Accretio Houdingstherapie: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. Accretio Houdingstherapie is statutair gevestigd te Alkmaar en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37100316. 
 • 1.2 De client: de natuurlijke- of rechtspersoon die aan Accretio Houdingstherapie een opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten. 
 • 1.3 Diensten: alle activiteiten die Accretio Houdingstherapie uitvoert in opdracht van de Client. Hieronder valt zeker te verstaan: verlenen van advies over oefeningen bij pijnklachten en het adviseren over hulpmiddelen. 
 • 1.4 Hulpmiddelen: alle door Accretio Houdingstherapie geleverde boeken en andere hulpmiddelen op niet medisch wijze. 
 • 1.5 Indien Accretio Houdingstherapie deze voorwaarden soepel toepast ten opzichte van Client, kunnen daar door Client nimmer enige toekomstige rechten aan ontleend worden.

  Artikel 2. Aanbiedingen & tot stand komen van een overeenkomst 
 • 2.1 De tarieven voor de door Accretio Houdingstherapie te verlenen diensten worden tijdig kenbaar gemaakt aan de client. Tarieven in folders en dergelijke zijn indicatief en kunnen afwijken van de prijzen die in de overeenkomst tussen de client en Accretio Houdingstherapie worden vastgesteld. 
 • 2.2 De sessies houdingstherapie kunnen variëren in lengte afhankelijk van de client. Doorgaans duurt een intake 1,5 a 2 uur en een vervolgbezoek 30 a 60 minuten maar hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De betaling is altijd per sessie, ook indien deze korter (of langer) duurt dan de gemiddelde tijdsduur. 
 • 2.3 Na aanmelding kan de client op afspraak gebruik maken van de door Accretio Houdingstherapie te leveren diensten. 
 • 2.4  Een overeenkomst tussen Accretio Houdingstherapie en de client komt tot stand nadat de client de factuur heeft voldaan. 
 • Artikel 3 Annulering & verplichtingen Client 
 • 3.1 In overleg met Accretio Houdingstherapie wordt een datum en locatie overeengekomen waarop de client de door Accretio Houdingstherapie aangeboden diensten zal afnemen. 
 • 3.2 De client dient afspraken uiterlijk 24 uur van te voren af te zeggen indien de client verhinderd is. Indien de client minder dan 24 uur van te voren een afspraakafzegt, zal Accretio Houdingstherapie het volledige factuurbedrag in rekening brengen. 
 • 3.3 De client dient zich te gedragen conform de door vertegenwoordigers van Accretio Houdingstherapie gedane aanwijzingen en conform de in deze voorwaarden neergelegde richtlijnen. Indien de client deze verplichting niet nakomt is Accretio Houdingstherapie gerechtigd de diensten op te schorten of te beëindigen. 
 • 3.4 Eventuele wijzigingen in (adres)gegevens van de client, dient de client zo spoedig mogelijk te melden aan Accretio Houdingstherapie. 

Artikel 4 Hulpmiddelen 

 • 4.1 Op verzoek en na schriftelijke bevestiging van de client zal Accretio houdingstherapie zorg dragen voor de levering van hulpmiddelen. 
 • 4.2 Nadat de client een opdracht heeft geplaatst voor de levering van hulpmiddelen kan deze opdracht niet geannuleerd worden. Mocht de client desondanks toch annuleren, zal Accretio Houdingstherapie de volledige kosten in rekening brengen bij de client. 
 • 4.3 Indien de door Accretio Houdingstherapie geleverde hulpmiddelen gebrekkig/non-conform mochten zijn, dient de client Accretio Houdingstherapie hier duidelijk en gedetailleerd over in gebreke te stellen en de hulpmiddelen ter reparatie aan te bieden aan Accretio Houdingstherapie. 
 • 4.4 Indien een klacht over het door Accretio Houdingstherapie geleverde hulpmiddel gegrond wordt verklaard, wordt de client een vervangend hulpmiddel of restitutie van de factuurwaarde van het hulpmiddel aangeboden. 
 • 4.5 Accretio Houdingstherapie kan geen garantie geven over de resultaten die hulpmiddelen mochten bewerkstelligen. Onvoldoende of beperkte resultaten geven nimmer recht op restitutie of vrijstelling van eventuele betalingen. De client dient alle instructies die Accretio Houdingstherapie geeft met betrekking tot het gebruik van hulpmiddelen op te volgen. Enige schade aan de hulpmiddelen of schade die de client mocht lijden als gevolg van onjuist gebruik van hulpmiddelen is te allen tijde voor risico en rekening van de client.

  Artikel 5 Betaling 
 • 5.1 De client dient alle aan Accretio Houdingstherapie verschuldigde bedragen, op een door Accretio Houdingstherapie te bepalen wijze, aan Accretio Houdingstherapie te doen toekomen. 
 • 5.2 Alle door Accretio Houdingstherapie verzonden facturen dienen binnen 21 dagen voldaan te worden, dan wel voor de eerste afspraak. Na het verstrijken van deze termijn zal Accretio Houdingstherapie de client schriftelijk informeren over de achterstallige betaling en de client nogmaals 14 dagen gunnen om aan de

  betalingsverplichtingen te voldoen. Mocht de client na deze herinnering niet overgaan tot voldoening van de factuur, zal Accretio Houdingstherapie de (wettelijke) buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen. Ook zal Accretio Houdingstherapie dan de wettelijke rente in rekening brengen. De factuur zal hierna ter vordering worden overgedragen aan Das Incassoburo.
 • 5.3 Bij niet tijdige betaling heeft Accretio Houdingstherapie het recht de dienstverlening jegens de client te staken tot het moment dat de client wel voldoet aan zijn/haar betalingsverplichtingen. 
 • 5.4 De door Accretio Houdingstherapie geleverde diensten worden niet vergoed door zorgverzekeraars. De client dient de door Accretio Houdingstherapie berekende kosten derhalve zelf te voldoen. 
 • 5.5. Indien, onder welke omstandigheden dan ook, een traject niet door de client kan worden afgemaakt, zal deze niet gerestitueerd worden.

  Artikel 6 Duur van trajecten  
 • 6.1 Een traject heeft een tijdsduur van 13, 35 of 52 weken, afhankelijk van het gekozen traject. De sessie, behorende bij desbetreffende traject, dienen binnen deze tijd te worden afgenomen voor het optimale resultaat. Overgebleven sessies komen te vervallen na het verstrijken van de traject termijn.
 • 6.2 Een traject kan worden geüpgraded. De reeds voldane kosten worden dan verrekend met het tarief van, tegen de dan geldende tarieven, het gekozen hogere traject.
 • 6.3 Een traject kan niet worden gedowngraded.
 • 6.4 Aan het einde van een traject kan de client kiezen om nogmaals hetzelfde traject af te nemen tegen de dan geldende tarieven. Ook kan de client kiezen voor een onderhoudstraject. Een onderhoudstraject bestaat uit 6 of 12 sessies, 1 sessie per maand. Het tarief van de onderhoudssessies staan gelijk aan een losse sessie van het afgenomen traject, i.p.v. een losse sessie zonder traject.

  Artikel 7 Aansprakelijkheid 
 • 7.1 Accretio Houdingstherapie spant zich in voor een optimale uitvoering van de diensten, maar kan nimmer enige garantie geven over het effect van de diensten of de hulpmiddelen. 
 • 7.2 De client doet op eigen risico mee aan de door Accretio Houdingstherapie geleverde diensten. Derhalve is Accretio Houdingstherapie nimmer aansprakelijk voor eventuele letselschade of overige fysieke ongemakken die de client mocht lijden als gevolg van de Diensten of Hulpmiddelen. De Client dient alle instructies, welke Accretio Houdingstherapie geeft, nauwkeurig op te volgen.
 • 7.3 De therapeuten werkzaam bij Accretio Houdingstherapie zijn niet opgeleid om medische aandoeningen te behandelen. De adviezen en oefeningen die worden gegeven zijn uitsluitend bedoeld om een houdingsverbetering te realiseren. 
 • 7.4 De therapeuten werkzaam bij Accretio Houdingstherapie hebben geen medische of paramedische opleiding genoten. De adviezen die worden verstrekt mogen dan ook niet gezien worden als medisch advies of als vervanging van een behandeling door een medicus. 
 • 7.5 Accretio Houdingstherapie is uitsluitend aansprakelijk voor grove tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van grove onzorgvuldigheid bij het uitvoeren van Diensten. 
 • 7.6 Mocht onverhoopt toch aansprakelijkheid aan de kant van Accretio Houdingstherapie worden aangenomen is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst. 
 • 7.7 De aansprakelijkheid van Accretio Houdingstherapie wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de client Accretio Houdingstherapie onmiddellijk en naar behoren schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Accretio Houdingstherapie ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. 
 • 7.8 Aansprakelijkheid van Accretio Houdingstherapie voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.

  Artikel 8 Toepasselijk recht 
 • 8.1  Op alle rechtsbetrekking waarbij Accretio Houdingstherapie partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 
 • 8.2  Persoonsgegevens van de client worden overeenkomstig de door Accretio Houdingstherapie gehanteerde privacyverklaring verwerkt. 
 • 8.3  De Client en Accretio Houdingstherapie zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 
 • 8.4  Tenzij regels van dwingend recht zich hiertegen verzetten, is de rechter in Amsterdam bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen de Client en Accretio Houdingstherapie.
Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements (if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.